Aviomieskoulun teoreettinen perusta

Aviomieskoulussa kohtaamisen painopiste on kokemuksen subjektiivisuudessa ja oman toimijuuden vahvistamisessa eri näkökulmia integroiden. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen tapahtuu ryhmässä ja mm. näitä ryhmäkokemuksia peilataan omaan elämään yksilötapaamisissa.

Kognitiivinen

  • Ajatteleva mies: masennus, stressi ja muut hyvinvointia rasittavat tekijät saattavat johtaa päämäärättömyyden tai toivottomuuden tilaan. Tällöin omat ajatukset ovat usein negatiivisia tai ennakkoluulojen sävyttämiä. Aviomieskoulussa näitä uskomuksia haastetaan yhdessä ja yritetään muuntaa omaa psyykkistä hyvinvointia tukeviksi.
  • Tunteva mies: alavireinen olotila voi olla seurausta erilaisista tunteiden käsittelyn ongelmista. Tunteiden käsittelyä voi kuitenkin harjoitella. Reflektiivinen ja mentalisaatiota kehittävä työskentely pohjautuu dialogisuuteen ja kokemuksellisuuteen. Tässä ja nyt rakentuu luottamus tulevaan.
  • Toimiva mies: oman toiminnan tarkastelu niin aiemmin kuin nykyhetkessä auttaa suunnittelemaan ja arvioimaan tulevaisuuden valintoja.

Konstruktiivinen

  • Tiedostava mies: oman elämäntarinan jäsentäminen ja itselle merkityksellisten elämäntapahtumien läpikäyminen auttavat nykyhetkeen keskittymisessä ja suunnan löytymisessä.

  • Pohtiva mies: omien tekemisten ja tekemättä jättämisten puntarointi, rehellisyys ja aktiivinen vastuunotto auttavat miestä toimimaan oman elämänsä rakentajana.

  • Luottava mies: toiseen ihmiseen luottaminen ja sitoutuminen tai oman elämänsä merkitykselliseksi kokeminen on helpompaa, kun tiedostavan ja hyväksyvän yhdessäolon myötä oivaltaa luottamuksellisen jakamisen tärkeyden oman psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.

Psykodynaaminen

  • Rakastava mies: kuuntelemmeko itseämme ja muita avoimesti? Miten tunnistamme ja käsittelemme vastatunteita? Sallimmeko itsellemme myös tiedostamattoman minuutemme ja yhteyden muihin ihmisiin?
  • Intohimoinen mies: olemmeko täysin viettien vietävissä? Miten seksuaalisuus vaikuttaa parisuhdeajatteluumme? Onko meillä lupa unelmoida ja toteuttaa itseämme?
  • Haavoittuva mies: onko meillä tilaa tuoda esiin oma herkkyytemme, pelkomme tai ahdistuksemme? Jokainen meistä suojaa itseään tietoisesti ja tiedostamatta. Turvallisuudentunne on keskeinen kiintymystä ohjaava voima, jonka ymmärtämisen avulla myös parisuhdetaidot voivat kehittyä.

Aviomieskoulussa sovelletaan myös informaation prosessoinnin teoriaa. Keskeinen näkökulma hyvinvoinnin kannalta on se, että esimerkiksi stressi ja muu arjen huoli tukkii informaatioprosessit ja estävät näin tehokkaan tiedon- ja tunteidenkäsittelyn. Aviomieskoulussa ylikuormittumista puretaan keskittymällä tähän hetkeen tietoisuustaitoja kehittämällä ja asettamalla havaitsemisen ja kokemisen prosessointijärjestelmät tilanteeseen, jossa käsiteltävä informaatio on mahdollisimman pitkälle totutusta poikkeavaa. Stressin ohjailema järjestelmä pyritään siis ensin vakauttamaan ja sitten organisoimaan uudelleen. Tämä tapahtuu pikku hiljaa, kun tiedonprosessointijärjestelmään saadaan uudenlaisia kokemuksia intensiivijaksoilla, yksilöohjauksessa ja niiden välissä.